Algemene voorwaarden van Beauty all in One

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen de nagelstudio eneen cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaardenvan toepassing heeft verklaard, voor zover van dezevoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen vangoed vakmanschap uitvoeren en op grond van de opdat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is decliënt inlichten over financiële consequenties van dewijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagenvoorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudiomelden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan decliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt,mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op debehandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.De nagelstudio moet verhindering voor een afspraakzo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden doorovermacht. Overmacht omvat datgene wat de wet enjurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.De cliënt dient direct na afloop van de behandelingde betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overlegmet de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de studio

De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te latenverrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandelingwenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken,tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegevendoor de nagelstudio.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvande cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dezenoodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren vande behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens vande cliënt op in een geautomatiseerd systeem en opeen klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Denagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopenof verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding vanalle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldtals vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeldof als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Degeheimhouding vervalt indien, op grond van eenwettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, denagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatieaan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, vanwelke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio isuitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuisteen/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommendie de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt één week (6 dagen) garantie op de behandeling en de producten.Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhoudendoor een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van dekunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder,niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoekenniet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


10. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudiomeldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandelingof een product, moet deze zo spoedig mogelijk, dochbinnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio ende behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudiode behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klagerniet tot overeenstemming kunnen komen, kan deklager het geschil voorleggen aan de wetgever ofmediator.

12. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van eenaan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechtsals aanduiding. Het resultaat op de nagels van decliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoondevoorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail artmotieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliëntde aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudiomag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indiende cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudiohet recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en decliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht. Ingeval van uitleg van deinhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde vanhet totstandkomen van de overeenkomst.